Werken met mantelzorgers
en vrijwilligers

In Nederland zijn er veel mantelzorgers en vrijwilligers actief en zij doen dit werk over het algemeen langere tijd, in getallen uitgedrukt zijn dat jaarlijks ongeveer 3 miljoen. Voor 2,5 miljoen vrijwilligers en mantelzorgers duurt deze zorg langer dan drie maanden.

Pijl

Ze leveren een onmisbaar deel van de zorg. De inzet van deze mantelzorgers en vrijwilligers maakt het mogelijk, dat cliënten (langer) thuis kunnen blijven wonen. De zorglast voor hen wordt gezien de ontwikkelingen van deze tijd steeds zwaarder en kan zorgen voor overbelasting van deze mantelzorgers en vrijwilligers. Het ondersteunen van deze mantelzorgers en vrijwilligers ziet King Thuiszorg dan ook als van cruciaal belang. Ze heeft dan ook een signalerende taak om vroegtijdig te kunnen waarnemen of een mantelzorger of vrijwilliger kan omgaan met de belasting en niet overbelast raakt.

Het beleid op mantelzorg en vrijwilligers maakt dan ook onderdeel uit van de jaarplancyclus.

Visie

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Ze geven die zorg, omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij leveren is langdurig, intensief en afhankelijk van de zorgbehoefte.

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dan in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving, zonder dat de degene die het verricht daar voor zijn / haar levensonderhoud van afhankelijk is.

Waarom is mantelzorg zo belangrijk?

Partners, kinderen, buren en vrienden leveren vaak een belangrijk deel van de zorg. Voor veel cliënten is mantelzorg onmisbaar om thuis te kunnen blijven wonen. Als deze zorg uitvalt zijn de gevolgen vaak desastreus en kan het zijn dat de client moet worden opgenomen in een zorginstelling.

Zorgverzekeraars gaan er dan ook van uit, dat een deel van de nodige zorg door het eigen netwerk van de client wordt geleverd. Daarom wordt niet alle benodigde zorg om thuis te kunnen blijven wonen geïndiceerd en betaald door de zorgverzekeraar.

Van huisgenoten, wordt geacht dat ze elkaar onderling de gebruikelijke zorg bieden. Verwacht wordt ook dat dit door de eigen naasten wordt geleverd.

Vooral in kortdurende zorgsituaties is de inzet van partners, huisgenoten en kindern zelfs vereist. In landurige zorgsituaties kan deze zorg wel worden geindiceerd, maar wordt nog steeds van de huisgenoten de benodigde ondersteuning en begeleiding verwacht, die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen.

Verzorging

Wat betekent “mantelzorgen” voor mantelzorgers?

Voor de meeste mantelzorgers is het vanzelfsprekend dat ze zorgen voor hun partner, huisgenoot of kind, die zorg nodig heeft en het geeft de mantelzorger voldoening en maakt de onderlinge relaties vaak intenser.

Het inpassen van zorg in andere aspecten van het dagelijks leven is vaak minder vanzelfsprekend. Vooral de zorg voor een zieke partner of kind is vaak intensief en langdurig en wordt weinig met anderen gedeeld. Ongeveer 3/4de van de mantelzorgers onder de 65 jaar combineert de zorg ook nog eens met een betaalde baan. Bij een deel van de mantelzorgers leidt dit tot overbelasting en gezondheidsklachten (rapport Movisie).

Verzorging

Inzet van mantelzorgers en vrijwilligers in het zorgproces van King Thuiszorg.

Bij het vaststellen van de benodigde zorginzet neemt de wijkverpleegkundige de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers mee in hun beoordeling. Wanneer de zorg die verleent wordt door mantelzorgers/vrijwilligers bijdragen aan een goede zorgverlening betekent dat voor de inzet van thuiszorg ook een vorm van samenwerken en overleg.

  • Bij de intake en het opstarten van de zorg worden de gegevens van de contactpersoon vastgelegd in het ECD. De eerste contactpersoon is het aanspreekpunt voor alle medewerkers in de zorg. De eerste contactpersoon is dan ook vaak de mantelzorger.

  • We leggen bij de intake ook vast welke andere hulpverleners betrokken zijn bij de client, denkend daarbij aan vrijwilligersorganisaties.

  • We maken afspraken over de inzet van de mantelzorger en eventueel de inzet van vrijwilligers.

  • Bij dreigende overbelasting van de mantelzorg wordt gekeken naar een andere mogelijkheid om de mantelzorger te ontlasten (zorghulp, thuisbegeleiding en vrijwilligers). De medewerkers hebben kennis van de sociale kaart van de buurt/wijk of stad en kunnen doorverwijzen naar deze instanties voor hulp, ondersteuning of raad.

  • In het zorgplan wordt de rol van de mantelzorger vastgelegd en is er aandacht voor bijvoorbeeld medicatieverstrekking, gebruik van hulpmiddelen en worden hulpmiddelen geadviseerd die de mantelzorg kunnen verlichten.

  • Inzet van hulpmiddelen kunnen door King thuiszorg worden geregeld, bijvoorbeeld een hooglaagbed.

  • Speciale aandacht is er voor de oudere cliënten en cliënten die leiden aan dementie. Deze zorg is een extra belasting voor de mantelzorger vanwege de gedragsveranderingen van de client. Ook hiervoor is ondersteuning aan de mantelzorger of wordt deze ingeschakeld.

  • King thuiszorg verleent zelf geen nachtzorg, maar mocht dit nodig zijn om de mantelzorger te ontlasten, dan kan King thuiszorg bemiddelen hierin.

King Thuiszorg bij u in de buurt